PARAMETER_NO, 'show' => PARAMETER_Y, 'del' => PARAMETER_N, 'sort' => "A"); //$categoryArr = array('A' => "비중격만곡증", 'B' => "비염", 'C' => "축농증", 'D' => "코성형", 'E' => "코뼈골절"); // Config $nTagArr=array('비중격만곡증','비염','축농증','비밸브','코질환재수술');//코질환 태그들 $mTagArr=array('코성형','코성형재수술','코뼈골절','휜코','짧은코','낮은코','매부리코','화살코','안장코','처진코끝','복코','넓은콧등','구축코','긴코'.'들창코','콧볼축소');//코성형 태그들 //======================================== // Search Query //======================================== if($sc){ if($sc=='N'){ //코질환 카테고리 $param['category1'] = 'A'; $param['ctg2'] = 'B'; $param['ctg3'] = 'C'; $searchINS .= " AND (category = :category1 OR category = :ctg2 OR category = :ctg3)"; //코질환 태그 for($nt=0; $ntlikeify($nTagArr[$nt]); if($nt==0){ $searchINS .= " AND ("; }else{ $searchINS .= " OR "; } $searchINS .= "tag LIKE '%".$value."%'"; if($nt==(count($nTagArr)-1)){ $searchINS .= ")"; } } //코성형 태그 빼기 for($mt=0; $mtlikeify($mTagArr[$mt]); if($mt==0){ $searchINS .= " AND ("; }else{ $searchINS .= " AND "; } $searchINS .= "tag NOT LIKE '%".$value."%'"; if($mt==(count($mTagArr)-1)){ $searchINS .= ")"; } } }else if($sc=='M'){ //코성형 태그하나라도 있을시에! for($mt=0; $mtlikeify($mTagArr[$mt]); if($mt==0){ $searchINS .= " AND ("; }else{ $searchINS .= " OR "; } $searchINS .= "tag LIKE '%".$value."%'"; if($mt==(count($mTagArr)-1)){ $searchINS .= ")"; } } }else{ $param['category1'] = $sc; $param['category2'] = $Db->likeify($categoryArr[$sc]); $searchINS .= " AND (category = :category1 OR tag LIKE :category2)"; } } if($sk){ if($sf){ $param['keyword'] = $Db->likeify($sk); } else { $param = array_merge($param, array( 'keyword_title' => $Db->likeify($sk), 'keyword_content' => $Db->likeify($sk), 'keyword_tag' => $Db->likeify($sk) )); } $metaTitle2 = $sk." 검색결과"; $searchINS .= ($sf) ? " AND $sf LIKE :keyword" : " AND (title LIKE :keyword_title OR content LIKE :keyword_content OR tag LIKE :keyword_tag)"; } if($st){ $param['tag'] = $Db->likeify($st); $searchINS .= " AND tag LIKE :tag"; $metaTitle2 = $st." 검색결과"; } if($sb){ $param['best'] = $sb; $searchINS .= " AND best = :best"; } //20170530 임의묶음용 sct변수 추가 if($sct){ if($sct == 1){ $searchINS .= ' AND (no = 2417 OR no = 2431 OR no = 2369 OR no = 2424)'; }else if($sct == 2){ $searchINS .= ' AND (no = 2451 OR no = 1694 OR no = 1489)'; }else if($sct == 3){ $searchINS .= ' AND (no = 875 OR no = 2260 OR no = 2342)'; } } //$metaTitle2 = $metaTitle2." ".$page; //echo $searchINS; //$orderINS .= ($sd) ? "$sd DESC" : "insert_date DESC"; $orderINS .= ($sd and $sd != 'best') ? "$sd DESC" : "insert_date DESC"; $addPath = "&sc=$sc&sd=$sd&st=$st&sf=$sf&sk=$sk&sb=$sb"; //======================================== // Data Load //======================================== //20170530 sct적용시 베스트 없애기위해 조건추가 if(!$sct){ if($sb == "" || $sb == "N"){ $bestParam = array_merge($param, array('best' => PARAMETER_Y)); $best = $Db->query("SELECT no, store, insert_date, name, title, content, hit FROM $TABLE_EPILOGUE WHERE no > :no AND d_show = :show AND del = :del AND sort = :sort AND best = :best $searchINS ORDER BY insert_date DESC LIMIT 5", $bestParam); foreach ($best as $key => $val){ $strTmp .= $val['no'].","; } $noStr = ($best) ? "AND no NOT IN (".substr($strTmp, 0, -1).")" : ""; } else { $noStr = ""; } }else{ $best = array(); } //$totalCount = $Db->single("SELECT COUNT(*) FROM $TABLE_EPILOGUE WHERE no > :no AND d_show = :show AND del = :del AND sort = :sort $noStr $searchINS", $param); $totalCount = $Db->single("SELECT COUNT(*) FROM $TABLE_EPILOGUE WHERE no > :no AND d_show = :show AND del = :del AND sort = :sort $searchINS", $param); $totalPages = ceil($totalCount / $rowCount); $param = array_merge($param, array('startNum' => $startNum, 'rowCount' => $rowCount)); $list = $Db->query("SELECT no, best, store, insert_date, name, title, content, hit FROM $TABLE_EPILOGUE WHERE no > :no AND d_show = :show AND del = :del AND sort = :sort $noStr $searchINS ORDER BY $orderINS LIMIT :startNum, :rowCount", $param); $keyword = explode("|", $Db->single("SELECT keyword FROM $TABLE_KEYWORD WHERE code = :code", array('code' => "B"))); $Db->CloseConnection; for($i=0; $i<4; $i++){ $countCut[$i] = mb_substr(sprintf("%04d", $totalCount), $i, 1); } $metaNav[0] = $metaNav[0]." ".$page; //======================================== // header Include //======================================== include PATH_INCLUDE."header.php"; //======================================== // SNS Auth //======================================== require PATH_LIB."naverLogin.php"; require PATH_LIB."kakaoLogin2.php"; require PATH_LIB."googleLogin.php"; require PATH_LIB."facebookLogin.php"; $gogoUrl='self_list'; //구글과 카카오를 위한 (로그인 후 넘어가는 페이지) $naver = new Naver(array( "CLIENT_ID" => NAVER_LOGIN_ID, // (*필수)클라이언트 ID "CLIENT_SECRET" => NAVER_LOGIN_SECRET, // (*필수)클라이언트 시크릿 "RETURN_URL" => NAVER_LOGIN_REDIRECT_URL, // (*필수)콜백 URL "AUTO_CLOSE" => true, // 인증 완료후 팝업 자동으로 닫힘 여부 설정 (추가 정보 기재등 추가행동 필요시 false 설정 후 추가) "SHOW_LOGOUT" => false // 인증 후에 네이버 로그아웃 버튼 표시/ 또는 표시안함 ) ); $kakao = new Kakao(array( "Rcode" => $returnCode, "CLIENT_ID" => KAKAO_CLIENT_ID, // (*필수)클라이언트 ID "RETURN_URL" => KAKAO_CALLBACK_URL, "AUTO_CLOSE" => true, // 인증 완료후 팝업 자동으로 닫힘 여부 설정 (추가 정보 기재등 추가행동 필요시 false 설정 후 추가) "SHOW_LOGOUT" => false // 인증 후에 네이버 로그아웃 버튼 표시/ 또는 표시안함 ) ); ?>
HOME  >  ".$metaNav[4]."  > "; } if($metaNav[3]){ echo "".$metaNav[3]."  > "; } if($metaNav[2]){ echo "".$metaNav[2]."  > "; } if($metaNav[1]){ echo "".$metaNav[1]."  > "; } echo "".$metaNav[0].""; ?>

수술자필후기

환자분이 자필로 직접 알려주는 삼성드림이비인후과!

$val){ ?> 개의 수/술/자/필/후/기가 있습니다.
  $val){ $no = $val['no']; $store = $storeNameArr[$val['store']]; $storeColor = StoreColorClass($val['store']); $name = Utf8SubstrReplace(stripslashes($val['name']), "o"); $title = stripslashes($val['title']); $content = stripslashes($val['content']); preg_match("/]*src=[\"']?([^>\"']+)[\"']?[^>]*>/i", $content, $contImg); // $imgPath = (is_file($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$contImg['1'])) ? $contImg['1'] : PATH_IMAGES."/epilogue/exp1.jpg"; $imgPath = PATH_IMAGES."/epilogue/exp4.jpg"; $hit = $val['hit']; $insert_date = DateConv($val['insert_date'], 7); ?>
 • 문서 BEST 자필후기 작성자 등록일 조회
 • 0){ foreach($list as $key => $val){ $no = $val['no']; $best = ($val['best'] === "Y" && $sb === "Y") ? "best" : ""; $store = $storeNameArr[$val['store']]; $storeColor = StoreColorClass($val['store']); $name = Utf8SubstrReplace(stripslashes($val['name']), "o"); $title = stripslashes($val['title']); $content = stripslashes($val['content']); preg_match("/]*src=[\"']?([^>\"']+)[\"']?[^>]*>/i", $content, $contImg); // $imgPath = (is_file($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$contImg['1'])) ? $contImg['1'] : PATH_IMAGES."/epilogue/exp1.jpg"; $imgPath = PATH_IMAGES."/epilogue/exp4.jpg"; $hit = $val['hit']; $insert_date = DateConv($val['insert_date'], 7); ?>
 • 문서 BEST 자필후기 작성자 등록일 조회
0) Pageing($totalPages, $blockCount, $page, $addPath); ?>

수술후기 모아보기

  $val){ ?>
'1', 'title' => 'a1b1.jpg', 'no' => '27'), array('seq' => '2', 'title' => 'a1b2.jpg', 'no' => '1229'), array('seq' => '3', 'title' => 'a1b3.jpg', 'no' => '1927') ); $tmp2 = array( array('seq' => '1', 'title' => '아들의 꿈을 지켜주셔서 감사해요!', 'no' => '2201'), array('seq' => '2', 'title' => '딸이 원장님 이름 등에 붙이고 다니고 싶대요!', 'no' => '1816'), array('seq' => '3', 'title' => '아들의 상황 이해해주셔서 너무 감사합니다.', 'no' => '724') ); $tmp3 = array( array('seq' => '1', 'title' => '남편, 이해해줘서 고마워요!', 'no' => '1426'), array('seq' => '2', 'title' => '부부가 함께 받는 코수술 의지 됩니다.', 'no' => '1445'), array('seq' => '3', 'title' => '코골이 해결 후 와이프가 좋아해요!', 'no' => '1140') ); $tmp4 = array( array('seq' => '1', 'title' => '코수술 후 인정받고 포상휴가도 많이 받았습니다!', 'no' => '2259'), array('seq' => '2', 'title' => '군인분들 코수술 적극 추천합니다!', 'no' => '1723'), array('seq' => '3', 'title' => '휴가 기간 중 코수술 만족 합니다!', 'no' => '2111') ); ?>
  '; } ?>
  '; } ?>
  '; } ?>
  '; } ?>